Peat

Aktuālie projekti

 • Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis 

  Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība”16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” projekts 

  Projekta numurs 22-00-A01612-000010 
  Projekta mērķis: izmantojot biotehnoloģijas, izveidot organisku, ilgstošas iedarbības mēslošanas līdzekli, kurš sastāv no dzīvnieku mēsliem, kūdras un īpašiem mikroorganismiem. Izveidot produktu, kas veicina ražas pieaugumu mežsaimniecības, laukkopības un dārzkopības kultūrām. Ieviest bezatlikuma tehnoloģijas, samazināt minerālmēslu lietošanu. Izstrādāt produktu, kas ir augiem viegli uzņemamā formā, palielina humusa daudzumu augsnē, atjauno un uzlabo augsnes auglību un uzlabo augsnes fizikālās īpašības. Izmantojot vietējās izejvielas, uzlabot saimniecību ekonomiskos rādītājus. Izstrādāt produktu, kas ļauj samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi, virszemes un gruntsūdens piesārņojumu ar slāpekli un fosforu saturošiem savienojumiem pēc kūtsmēslu izkliedēšanas ar tradicionāliem paņēmieniem. Racionāli un videi draudzīgi apsaimniekot kūtsmēslus, izvairoties no slāpekļa izskalošanās riska palielināšanās. Atbildīgi apsaimniekot kūdras ieguves vietas, rodot jaunu risinājumu labi sadalījušās kūdras izmantošanai, lai saimnieciski racionāli varētu izmantot visus ieguves vietā pieejamos kūdras resursus. Projekta rezultātā paredzēts izveidot birstošas formas un granulu veida mēslošanas līdzekļus, kas apstrādāti ar aktīvajiem mikroorganismiem. Veikt produkta izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtējumu uz eksperimentālās izpētes pamata. 
  Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 30. jūnijs  -2025. gada 30. jūnijs 
  Projekta EIP darba grupa:  Vadošais partneris: Biedrība “Latvijas Kūdras asociācija” 
  Sadarbības partneri: APP Latvijas Lauksaimniecības universitāte;, Latvijas Cūku audzētāju asociācija; Latvijas Universitāte, LV Mežzinātnes institūts "Silava", LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce", SIA "EDO Consult", Stādu un kūdras inovāciju fonds SKIF, ZS "Baltiņi", Lauksaimniecības satūtsabiedrību asociācija  
  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 
  Kontaktinformācija:
  Projektu koordinātore Valentīna Doze, e-pasts: valentina@lcaa.lv 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 • Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos 

  Latvijas Kūdras asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi īsteno Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu projektu (Nr. 1 08/55/2022).
  Projekta mērķi: noteikt degradētu purvu teritorijas, kurās norit renturalizācija vai ar samērīgiem ieguldījumiem ir iespējama renaturalizācija; noteikt purvu teritorijas, kas iekļaujamas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā.
  Projekta uzdevumi: izvērtēt informācijas par degradētiem kūdrājiem, lai noteiktu teritorijas, kurās turpmākais apsaimniekošanas veids var būt mitrāju (purvu vai saldūdeņu) biotopu atjaunošana vai izveidošana. Izvērtēt pieejamo informāciju un vismaz 35 degradētos kūdrājus apsekot dabā. Teritorijas, kur jau notiek renaturalizācija, ieteikt iekļaušanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Ieteikt teritorijas, kurās ar samērīgiem ieguldījumiem iespējama mitrāju biotopu atjaunošana vai izveidošana. 
  Plānotie projekta rezultāti: Sastādīti divi saraksti:
  - teritorijas, kurās jau norit renaturalizācija, tajās sastopamas aizsargājamu sugu dzīvotnes vai veidojas ES nozīmes biotopi, un kuru bioloģiskais potenciāls ir tāds, lai rosinātu tām noteikt aizsardzības statusu;
  - teritorijas, kurās ar samērīgiem ieguldījumiem iespējama mitrāja (purva vai saldūdens) biotopa atjaunošana (izveide) un kas nākotnē varētu kalpot, lai sasniegtu bioloģiskās daudzveidības un klimata politikas mērķus;
  Par katru teritoriju uzrakstīts īss pamatojums un sagatavota robežu shēma. Pamatojumi un robežu shēmas iesniegti Sadarbības iestādei, izpētes laikā iegūtie dati iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei. 
  Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023.gada 12. decembrim.  

 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.