Peat

Normatīvie akti

Purvu izmantošanu kūdras ieguvei reglamentē normatīvie akti, kas skar vairākas jomas: ietekmes uz vidi novērtējumu, teritorijas attīstības plānošanu, zemes dzīļu izmantošanu, dabas aizsardzību, publiskas personas īpašuma izmantošanu, būvniecību un citas.Kūdras nozarei saistošie normatīvie akti pieejami  https://likumi.lv/ .  Šeit minēta tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas jāievērot kūdras ieguvē.

Likums „Par zemes dzīlēm” 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.696, 06.09.2011., "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 570, 21.08.2012., "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" 
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 578, 28.08.2012., "Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 752, 03.09.2013., "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 1055, 19.12.2006., "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"

Likums   “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”   
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.18, 13.01.2015., “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.300, 19.04.2011., “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.30, 27.01.2015., Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.689, 09.10.2007., “Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”
 • Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr. 157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums

Dabas resursu nodokļa likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju

Meliorācijas likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 128, 26.03.2019., "Meliorācijas kadastra noteikumi" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 9, 04.01.2018., "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.714, 03.08.2010., "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"  
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.612, 06.07.2010., "Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu" 

Būvniecības likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi: 

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.329, 30.06.2015., "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.550, 16.09.2014., "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

Meža likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi: 

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 889, 18.12.2012.,  Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību  

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 238, 19.04.2016., "Ugunsdrošības noteikumi"

Darba likums 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 272, 25.06.2002., "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 563, 18.08.2016., "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 656, 24.11.2015., "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 264, 23.05.2017., "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 353, 06.08.2002., "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 206, 28.05.2002., "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību" 
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 10, 08.01.2002., "Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem"
Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.