Peat

LKA tikšanās ar Eiropas Komisijas amatpersonām

10 / 12 / 2021

Notikusi Ekonomikas ministrijas, Latvijas Kūdras asociācijas un EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG Regio) tikšanās. LKA informēja atbildīgās amatpersonas par Latvijas kūdras nozari un tās nozīmi Eiropā un pasaulē.

2021. gada 8. decembrī notika attālināta tikšanās ar EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG Regio) amatpersonām – ģenerāldirektora vietnieku Normundu Popenu un nodaļas vadītāju Angelu Martinez Sarasola. Tikšanās notika pēc Latvijas Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, lai apspriestu Latvijas sagatavotā Taisnīgas pārejas teritoriālā plāna sadaļu par ieguldījumiem kūdras nozares uzņēmumu modernizācijā. Sarunā no Latvijas puses piedalījās Ekonomikas ministrija, Latvijas Kūdras asociācijas (LKA), AS “Latvijas valsts meži”, Stādu audzētāju biedrība un biedrība “Latvijas dārznieks”. 

LKA un pārējie sarunas dalībnieki sniedza izvērstu informāciju par Latvijas kūdras nozari, tās no zīmi dārzkopībā, Latvijas ekonomikā, kā arī Eiropā un pasaulē. Dārzeņu, dekoratīvo augu un koku stādu audzētāji pasvītroja kūdras nozīmi viņu pārstāvēto nozaru attīstībai. Ekonomikas ministrija uzsvēra uzņēmumu modernizācijas nozīmi, kūdras nozares ietekmi uz saistītajām nozarēm, kā arī darbinieku pārkvalifikācijas nepieciešamību. 

DG Regio pārstāvji atzinīgi vērtēja sniegto informāciju, taču norādīja, ka saskaņā ar EK izstrādāto principu “Nenodari būtisku kaitējumu” (Do Not Sognificant Harm - DNSH) kūdras ieguvi uzskata par videi un klimatam nedraudzīgu darbību, līdz ar to ES atbalsts nozares modernizācijai netiek plānots. Par minēto principu atbild EK Vides ģenerāldirektorāts un Klimata ģenerāldirektorāts, DG Regio vadās pēc šo struktūrvienību ieteikumiem. 

LKA turpinās diskusijas ar atbildīgajām EK amatpersonām. 

Ar Ekonomikas ministrijas un Latvijas Kūdras asociācijas prezentāciju angļu valodā var iepazīties ŠEIT , ar prezentāciju latviešu valodā var iepazīties ŠEIT

Konteksts. Eiropas komisijas 2020. gada sākumā nāca klajā ar priekšlikumu regulai ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF). Latvija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībā ir izstrādājusi Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu. Plānā paredzētais TPF kopējais finansējums Latvijai ir 184 milj. EUR, no kuriem 138,3 milj. EUR – SEG samazināšanai kūdras nozarē (kūdras izmantošanas pārtraukšana enerģētikā, degradēto kūdras purvu rekultivācija, atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, uzņēmējdarbības “zaļināšana”, t.sk. kūdras nozarē), 45,7 milj. EUR - atbalstam sociālekonomisko seku mazināšanai reģionos pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku  (prasmju pilnveidei, bezizmešu mobilitātes veicināšanai pašvaldībās). Pašlaik notiek diskusijas ar EK par plānā ietvertajiem pasākumiem.