Peat

Atklātā atbalsta vēstule lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

02 / 07 / 2021

Latvijas Kūdras asociācija izsaka atbalstu lauksaimnieku un meža nozarēm, kuras iestājas par patiesas informācijas sniegšanu par tautsaimniecības nozarēm un to veikto darbību. Arī kūdras ieguves un pārstrādes nozare ir saskārusies ar situācijām, kad informācija plašsaziņas līdzekļiem tiek sniegta nepatiesi un nepilnīgi, tādējādi publiskajā telpā fakti tiek interpretēti subjektīvi un ne vienmēr patiesi. Uzskatām, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt un valstij ir pienākums sniegt pilnīgu, patiesu informāciju no visām saistītajām nozarēm, tādā veidā sniedzot uz faktiem balstītu informāciju pēc būtības.

Lauksaimnieki, mežsaimnieki un to pārstāvētās organizācijas savu viedokli pauda 2021. gada 21. maijā atklātā vēstulē “Par publisku lauksaimnieku apmelošanu, izmantojot nodokļu maksātāju naudu.” 

Sabiedrības informēšanai ir svarīga nozīme, tas ir jādara regulāri, taču cilvēkiem sniegtajai informācijai ir jābūt balstītai pierādāmos faktos, zinātnē un pētījumos balstītās atziņās tā, lai netiktu diskriminēta neviena nozare un sabiedrībā neveidotos aplami priekšstati par tās darbību. Publiskajā informācijā nav pieļaujama nozaru nomelnošana. 

Lai turpmāk izvairītos no šādām kļūdām, veiksmīgi realizētu sabiedrības izglītošanas projektus plašsaziņas līdzekļos un veidotu izpratni par aktuāliem vides politikas jautājumiem, kā arī lai veiksmīgi virzītos uz Zaļā Kursa izvirzīto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, Latvijas Kūdras asociācija ierosina veidot ciešu dialogu un veicināt zināšanu apmaiņu. To var īstenot ar zemes apsaimniekotāju konsultatīvās padomes izveidi, kuras sastāvā būtu dažādu nozaru pārstāvji - lauksaimnieki, mežsaimnieki un kūdras ieguvēji. 

Tikai sadarbībā un zināšanu apmaiņā starp valsts iestādēm, vides organizācijām, nozaru ekspertiem un zinātniekiem ir iespējama optimāla Zaļā kursa mērķu sasniegšana un virzība uz klimatam draudzīgu saimniekošanu. 

Ierosinām:
1. Turpmāk Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma piešķiršanas nosacījumos ietvert nosacījumu, ka ar LVAF atbalstu veidotajās publikācijās jābūt ietvertiem vides NVO, zinātnieku un zemes apsaimniekotāju pārstāvju viedokļiem.
2. Izveidot zemes apsaimniekotāju vides konsultatīvo padomi, kurā tiktu apspriestas vīzijas un stratēģijas.
3. Mainīt LVAF padomes sastāvu, iekļaujot zemes apsaimniekotāju organizāciju pārstāvjus, līdz ar to ļaujot nozaru speciālistiem līdzdarboties LVAF stratēģiju un plānu izveidē.