Peat

Plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika 25.janvārī.

12 / 01 / 2018

Plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika 25.janvārī. Vides pārskats jāpapildina ar informāciju attiecībā uz situmnīcefekta gāzēm.

Ar stratēģiju un Vides pārskatu var iepazīties  šeit .