Peat

Paplašinās kūdras ieguves zonas

06 / 03 / 2017

Rucavas novada domes deputāti sēdē akceptējuši iesniegumu par kūdras ieguves paplašināšanu Nidas purvā.

Novada mājaslapā var lasīt, ka februārī domē ir saņemts SIA "CompaQpeat" iesniegums par kūdras ieguves paplašināšanu Rucavas pagasta Nidas purvā. Iesniedzēji ir veikuši visas līdz šim nepieciešamās darbības, tostarp notikusi sabiedriskā apspriešana, pēc kuras Vides pārraudzības valsts birojs ir izdevis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Ir izvērtēti risinājumi paredzētās darbības realizācijai, kā arī identificētas un novērtētas sagaidāmās ietekmes dažādos vides aspektos, tajā skaitā uz augsnes struktūras un mitruma izmaiņām, bioloģisko daudzveidību un īpaši aizsargājamām dabas vērtībām. Vērtēta arī transportēšanas ietekme, ietekme uz gaisa kvalitāti un troksni. "Izvērtējis ziņojumu, birojs nekonstatē tādus apstākļus, kas kopumā liegtu ierosinātāja plānoto darbību," teikts atzinumā.
"Līdz reālai darbībai vēl ir vismaz gads. Viss ir procesā. Tagad veikts ietekmes uz vidi novērtējums – viens svarīgs etaps noslēdzies. Nākamais posms – licences saņemšana. Jāizpēta teritorija, precīzi jāsaprot kūdras dziļums, sastāvs, izstrādes process. Priekšā virkne darbību," stāsta ierosinātāja pilnvarotā persona, SIA "Grupa 93" projektu vadītāja un vides speciāliste Marita Nikmane.
Kūdras ieguves paplašināšana plānota kadastra vienībās Nr.64840110076 "Valsts mežs Rucava", Nr.64840117348 "Valsts mežs Rucava", kā arī "Jaunmārtiņos" un "Jaunzemjos Lintiņos", savukārt licencētas kūdras ieguves atjaunošana – "Zilenēs".