Peat

Konferences "Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā". TIEŠRAIDES IERAKSTS.

30 / 01 / 2017

Konferences tiešraides ierakstu skatieties šeit.

Ar Dienas kārtību var iepazīties šeit:  dienas_kartiba_31.01..pdf (360,92 KB)

Konfereneces 1.daļa  http://cdn.tiesraides.lv/20170131133501_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Ingrīda Krīgere Latvijas kūdras nozare un tās izaicinājumi
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154402_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Uldis Ameriks Kaigu purva rekultivācijas plāns klimata pārmaiņu kontekstā  
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154501_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Renārs Skudra Kūdras pārstrāde un nozares ilgtspēja
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154601_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Andis Lazdiņš Siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 piesaiste apsaimniekotu mitrāju augsnēs
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154701_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Oskars Purmalis Kūdras humusvielas un to pielietošanas iespējas 
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154806_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Liene Auniņa, Baiba Bambe, Ilze Čakare, Anna Mežaka, Anita Namatēva, Vija Kreile, Inese Silamiķele, Baiba Strazdiņa Purvu stāvoklis Latvijā: septiņpadsmit
īpaši aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultāti
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154902_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Dagnija Lazdiņa Ieva Bebre Laimdota Kalniņa, Līga Vilka, Sarmīte Rancāne, Kristaps Makovskis un Dace Šterne Kritēriju izstrāde pamesto kūdras atradņu piemērotības zemkopībai noteikšanaia
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201154911_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Artūrs Jansons Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201155001_tiesraides.lv.22_1_0

Nosaukums: Kaspars Pabērzs LIFE REstore – degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošana
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201155102_tiesraides.lv.22_1_0

Konferences 2.daļa  http://cdn.tiesraides.lv/20170131170301_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Laimdota Kalniņa Jānis Dreimanis, Ilze Ozola, Elīza Platpīre, Reinis Bitenieks, Inārs Dreimanis, Ingrīda Krīgere, Juris Nusbaums Kūdras īpašību izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmes rezultātā
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201155801_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Jānis Karušs Ģeoradara pielietošanas iespējas purvu izpētē
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160901_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Oļģerts Aleksāns Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201155915_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Vaira Obuka, Karina Stankeviča Sapropelis: no izpētes līdz pielietojumam
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160201_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Laimdota Kalniņa Inese Silamiķele, Ilze Ozola Purvu un kūdras pētniecības pamatlicēja Pētera Nomala pētījumu nozīmīgums līdz pat mūsdienām
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160209_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Ieva Bebre, Dagnija Lazdiņa.Izstrādātas kūdras atradnes apmežošanas rezultāti 10 gadus pēc rekultivācijas
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160301_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160401_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Jānis Dreimanis Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Līga Paparde Kūdras īpašību pētījumi dažādi ietekmētajās Laugas purva teritorijās
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160409_tiesraides.lv.22_1

Nosaukums: Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas
Skatīties videohttp://cdn.tiesraides.lv/20170201160502_tiesraides.lv.22_1