Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

Kūdras nozare vēlas saprātīgu, zinātnē un pētījumos balstītu virzību uz klimata mērķiem

Latvijas Kūdras asociācija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” rīkoja starptautisku ekspertu semināru par apsaimniekoto mitrāju radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju uzskaiti Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, lai spriestu par kūdrāju faktisko un potenciālo lomu starptautiskās klimata politikas mērķu īstenošanā. Seminārā 2019. gada 15.–16. oktobrī Latvijas Universitātē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti, kas koordinē Latvijas nacionālā SEG inventarizācijas ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, kā arī atbildīgie eksperti par zemes dzīļu izmantošanu.

Plaši atspoguļota Saeimas Latgales apakškomisijas 2019. gada 25. oktobra izbraukuma sēde Latgalē

2019. gada 25. oktobrī notikusī Saeimas Latgales apakškomisijas sēde Balvu novadā plaši atspoguļota Saeimas tīmekļa vietnē, Balvu tīmekļa vietnē, kā arī centrālajos un vietējos medijos