Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspēju izmantošanu, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

Aktualitātes

Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesībām Červonkas purvā

AS “Latvijas valsts meži” izsludinājis konkursu par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras atradnē Červonkas purvā, atradnes kopējā platība ir 61,91 hektārs. Kūdras atradne atrodas Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, LVM Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirkņa teritorijā.

Grozījumi MK noteikumos par publiskas personas zemes nomu

2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 350, 19.06.2018., “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, tomēr pašlaik notiek darbs pie grozījumiem gan noteikumos Nr. 350, gan MK noteikumos Nr.696, 06.09.2011., “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.