Peat

Latvian Peat Association

Latvian Peat Association (LPA) was established in 1996. LPA unites Latvian peat producers, entrepreneurs and natural persons, which have given significant investment for the industry development.
The aim of the Association is to stimulate the development of Latvian peat producers’ industry, creation of workplaces and a rational, environment-friendly and sustainable use of peat resources, preservation of environmental diversity and bog resources, as well as to represent and defend the interests of members.

Aktualitātes

Kūdras nozare vēlas saprātīgu, zinātnē un pētījumos balstītu virzību uz klimata mērķiem

Latvijas Kūdras asociācija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” rīkoja starptautisku ekspertu semināru par apsaimniekoto mitrāju radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju uzskaiti Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, lai spriestu par kūdrāju faktisko un potenciālo lomu starptautiskās klimata politikas mērķu īstenošanā. Seminārā 2019. gada 15.–16. oktobrī Latvijas Universitātē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti, kas koordinē Latvijas nacionālā SEG inventarizācijas ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, kā arī atbildīgie eksperti par zemes dzīļu izmantošanu.

Plaši atspoguļota Saeimas Latgales apakškomisijas 2019. gada 25. oktobra izbraukuma sēde Latgalē

2019. gada 25. oktobrī notikusī Saeimas Latgales apakškomisijas sēde Balvu novadā plaši atspoguļota Saeimas tīmekļa vietnē, Balvu tīmekļa vietnē, kā arī centrālajos un vietējos medijos