Peat

Normatīvie akti

Kūdras nozarei saistošie normatīvie akti pieejami  https://likumi.lv/ 

Likums „Par zemes dzīlēm” (Law On Subterranean Depths) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr. 570 Derīgo izrakteņu ieguves kārtība 
 • Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696  Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai
 • Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 578 Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu
 • Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 752 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
 • Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1055 Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

Likums   “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”   (Law On Environmental Impact Assessment) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumi Nr. 30 Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai
 • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumi Nr. 18 Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību
 • Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”
 • Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumi Nr. 689 Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu
 • Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr. 157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums

Dabas resursu nodokļa likums (Natural Resources Tax Law) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju

Meliorācijas likums (Amelioration Law) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumi Nr. 378 Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā
 • Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 147 Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi
 • Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 755 Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība
 • Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 756 Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība
 • Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 714 Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi
 • Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumi Nr. 623 Meliorācijas kadastra noteikumi
 • Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 612 Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu

Meža likums (Law on Forests) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi: 

 • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību  

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (Fire Safety and Fire-fighting Law) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi

Darba likums (Labour Law) 
Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 • Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumi Nr. 272 Noteikumi par sezonas rakstura darbiem
 • Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumi Nr. 390 Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
 • Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
 • Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr. 461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību
 • Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumi Nr. 238 Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību
 • Ministru kabineta 06.08.2002. noteikumi Nr. 353 Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku
 • Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 206 Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību
 • Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr. 10 Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem