Peat

Kūdras ieguve

Kūdras ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas.
Pirms kūdras ieguves uzsākšanas, jāveic virkne normatīvajos aktos noteiktu darbību un procedūru. Kūdras izpētes un ieguves kārtības shematisks attēlojums pieejams   šeit
Ieskatu par kūdras ieguves nozari Latvijā - par tās nozīmi tautsaimniecībā, kūdras izmantojumu, ieguves procesu un teritoriju apsaimniekošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas - var gūt noskatoties projekta LIFE REstore sagatavoto   īsfilmu.

  ieguves_she_ma_lv_2018.jpg (148,19 KB)

Kūdras ieguves un apstrādes cikls

Kūdras ieguves vietā ietilpst nosusināšanas un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma, tehnoloģiskie ceļi, ieguves tehnoloģijai atbilstoši kūdras ieguves lauki, pievadceļi, elektrolīnijas un citi objekti. 

kudras_cikls_lv_jpg.jpg (89,78 KB)

Lai uzsāktu kūdras ieguvi, jāsāk ar ģeoloģisko izpēti, ietekmi uz vidi novērtējumu (ja to prasa normatīvie akti). Tam seko ieguves projekta izstrāde un infrastruktūras sagatvošana kūdras ieguvei. Kūdras lauka nosusināšanas un sagatavošanas darbu veidi, apjomi un termiņi ir atkarīgi no kūdras ieguves vietas platības, kūdras iegulas tipa un mitruma, apauguma, celmainības un citiem apstākļiem. Nozīme ir arī tam, vai tiek sagatavota jauna kūdras ieguves vieta, vai arī jau esošā tiek paplašināta. 

KŪDRAS IEGUVES APJOMS UN VIETAS   

Sasakaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju 2020.gadā kūdras ieguvē strādāja 65 uzņēmumi, spēkā 131 zemes dzīļu izmantošanas licences kūdras ieguvei, kūdru ieguva 101 purvā. Kopīgā licences laukumu platība uz 01.01.2020. bija 25 725 ha.

Aptuvenais iegūtās kūdras apjoms 2020. gadā - 1,19 milj. tonnu LKA aplēses). Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2020 .gadu vēl nav pieejama.

2019.gadā spēkā bija 130 zemes dzīļu izmantošanas licences, uzņēmumu skaits, kam izsniegta licence – 64. Kūdras ieguve notika 98 purvos. Kopējā licences laukumu platība 2019. gadā bija 25 731 ha. Iegūtās kūdras apjoms - 1,18 milj. t. 

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2015.-2019. gadu  pieejama šeit. Bilancē iekļauto atradņu punktveida kartogrāfiskie dati  pieejami šeit  (avots: LVĢMC).

Kūdras ieguves uzņēmumi strādā Latvijas reģionos, tādējādi nodrošinot ar darba vietām cilvēkus laukos. Kūdras nozarē vidēji strādā 1800 darbinieku, bet ieguves sezonas laikā - 2500. 
Nozare nodokļos vidēji gadā samaksā 18,5 miljonus eiro (vidēji par pieciem gadiem), galveno nodokļu apjomu veido sociālais un ienākumu nodoklis.

Eiropas Savienībā iegūst 68 milj. m 3 kūdras no kuriem 28 % iegūtās kūdras tiek izmantoti profesionālajā dārzkopībā. Tā kā kūdras izmantošana enerģētikā samazinās, palielināsies tās izmantošanas dārzkopībā īpatsvars.

Informāciju par Latvijas kūdras krājumiem, ieguves apjomiem, eksportu un importu meklējiet sadaļā Statistika . Informāciju par mūsu kūdras ieguves uzņēmumiem meklējiet sadaļā Biedri .