Peat

Kūdras ieguve

Kūdras ieguves un apstrādes cikls

Kūdras ieguves vieta ir kompleksa būve, kurā ietilpst nosusināšanas un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma, tehnoloģiskie ceļi, ieguves tehnoloģijai atbilstoši kūdras ieguves lauki, pievadceļi, elektrolīnijas un citi objekti. Kūdras ieguves vietu būvē pēc Latvijā noteiktajā kārtībā akceptēta būvniecības projekta.

ieguves_apstrades_cikls.jpg (87,32 KB)

Lai uzsāktu kūdras ieguvi, jāsāk ar izpētes darbiem, ietekmi uz vidi novērtējumu. Tam seko infrastruktūras sagatvošana purva izstrādei. Kūdras lauka nosusināšanas un sagatavošanas darbu veidi , apjomi un teremiņi ir atkarīgi no kūdras ieguves vietas platības, kūdras iegulas tipa un mitruma, apauguma, celmainības un citiem apstākļiem. Nozīme ir arī tam, vai tiek sagatavota jauna kūdras ieguves vieta, vai arī jau esošā tiek paplašināta vai kompensēta ar piegriezumiem.

  Kūdras ieguves vietas

  purvi_licencesturetaji_re.jpg (158,05 KB)

Karti sastādīja Latvijas Kūdras asociācija, izmantojot LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu bilanci par 2012.gadu.

Informāciju par uzņēmumiem, meklēt sadaļā "Biedri". Karti lejupielādēt var šeit http://www.peat.lv/upload//directories/purvi_licencesturetaji2.pdf. Karti izmantojot publikācijām, ziņojumiem u.c. dokumentiem, atsauce uz Latvijas Kūdras asociāciju ir obligāta.

Kūdras ieguves uzņēmumi pārsvarā strādā Latvijas reģionos, tādējādi nodrošinot ar darba vietām attālāko reģionu cilvēkus. Šobrīd Latvijā kūdras nozarē strādā 66 uzņēmumi 86 kūdras purvos un sezonas laikā nodarbina līdz pat 3000 darbinieku.

Eiropas Savienībā iegūst 68 milj. m3 kūdras no kuriem 28% iegūtās kūdras tiek izmantotas profesionālajā dārzkopībā. Latvijā 2015. gadā ieguva 1,2 milj. t kūdras, kas ir trešā daļa jeb 31% no dārzkopībā izmantotās kūdras ES.