Peat

Kūdras ieguve

Pirms kūdras ieguves uzsākšanas, jāveic virkne normatīvajos aktos noteiktu darbību un procedūru. Kūdras izpētes un ieguves kārtība pieejama  šeit

  ieguves_she_ma_lv_2018.jpg (148,19 KB)

Kūdras ieguves un apstrādes cikls

Kūdras ieguves vietā ietilpst nosusināšanas un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma, tehnoloģiskie ceļi, ieguves tehnoloģijai atbilstoši kūdras ieguves lauki, pievadceļi, elektrolīnijas un citi objekti. 

kudras_cikls_lv_jpg.jpg (89,78 KB)

Lai uzsāktu kūdras ieguvi, jāsāk ar izpētes darbiem, ietekmi uz vidi novērtējumu. Tam seko infrastruktūras sagatvošana purva izstrādei. Kūdras lauka nosusināšanas un sagatavošanas darbu veidi, apjomi un termiņi ir atkarīgi no kūdras ieguves vietas platības, kūdras iegulas tipa un mitruma, apauguma, celmainības un citiem apstākļiem. Nozīme ir arī tam, vai tiek sagatavota jauna kūdras ieguves vieta, vai arī jau esošā tiek paplašināta. 

KŪDRAS IEGUVES VIETAS 2018. GADĀ  

Sasakaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju 2018.gadā kūdras ieguvē strādāja 66 uzņēmumi, spēkā 128 zemes dzīļu izmantošanas licences, kūdru ieguva 95 purvos, trijos purvos ieguve vēl nebija uzsākta. 
karte_ar_2018_g_ieg_vietam_v2.jpg (3,42 MB)
Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilancē par 2015.-2017. gadu iekļauto atradņu punktveida kartogrāfiskie dati  pieejami šeit  (avots: LVĢMC)

Kūdras ieguves uzņēmumi strādā Latvijas reģionos, tādējādi nodrošinot ar darba vietām cilvēkus laukos. Šobrīd Latvijā kūdras nozarē strādā 66 uzņēmumi. Kūdras nozarē vidēji strādā 1800 darbinieku, bet ieguves sezonas laikā - 2500. 
Nozare nodokļos vidēji samaksā 18,5 miljonus eiro (vidēji par pieciem gadiem), galveno nodokļu apjomu veido sociālais un ienākumu nodoklis.
Eiropas Savienībā iegūst 68 milj. m 3 kūdras no kuriem 28 % iegūtās kūdras tiek izmantotas profesionālajā dārzkopībā. 

Informāciju par Latvijas kūdras krājumiem, ieguves apjomiem, eksportu un importu meklējiet sadaļā   Statistika. Informāciju par mūsu kūdras ieguves uzņēmumiem meklējiet sadaļā Biedri .