Peat

Kūdras ieguve

Kūdras ieguves un apstrādes cikls

Kūdras ieguves vieta ir kompleksa būve, kurā ietilpst nosusināšanas un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma, tehnoloģiskie ceļi, ieguves tehnoloģijai atbilstoši kūdras ieguves lauki, pievadceļi, elektrolīnijas un citi objekti. Kūdras ieguves vietu būvē pēc Latvijā noteiktajā kārtībā akceptēta būvniecības projekta.

ieguves_apstrades_cikls.jpg

Lai uzsāktu kūdras ieguvi, jāsāk ar izpētes darbiem, ietekmi uz vidi novērtējumu. Tam seko infrastruktūras sagatvošana purva izstrādei. Kūdras lauka nosusināšanas un sagatavošanas darbu veidi, apjomi un teremiņi ir atkarīgi no kūdras ieguves vietas platības, kūdras iegulas tipa un mitruma, apauguma, celmainības un citiem apstākļiem. Nozīme ir arī tam, vai tiek sagatavota jauna kūdras ieguves vieta, vai arī jau esošā tiek paplašināta.

Kūdras ieguves vietas kartē var redzēt šeit

kudras_ieguve.jpg (147,88 KB)

Informāciju par uzņēmumiem meklēt sadaļā "Biedri".
Sasakaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sagatavoto Derīgo izrakteņu krājumu bilanci par 2016.gadu, kūdru ieguva 85 kūdras ieguves vietās. Iegūti 820,11 tūkstoši tonnu kūdras.
Kūdras ieguves uzņēmumi strādā Latvijas reģionos, tādējādi nodrošinot ar darba vietām attālāko reģionu cilvēkus. Šobrīd Latvijā kūdras nozarē strādā 63 uzņēmumi un sezonas laikā nodarbina līdz pat 3000 darbinieku.
Eiropas Savienībā iegūst 68 milj. m3 kūdras no kuriem 28% iegūtās kūdras tiek izmantotas profesionālajā dārzkopībā.