Peat

Laws and Regulations

The use of peatlands is regulated by legal acts specific to several fields, such as environmental impact assessment, spatial planning, nature conservation, use of public property, use of subterranean depths, and construction. Regulatory enactments are available at https://likumi.lv/. An English translation is only available for some of them. Only the main regulatory enactments are mentioned here. An insight into the regulatory framework for peat extraction can be found in the monograph Priede A., Gancone A. (eds.) 2019. Sustainable and responsible after-use of peat extraction areas. Baltijas krasti, Riga., pp. 153 - 161. 

Law On Environmental Impact Assessment (likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.18, 13.01.2015., “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 300, 19.04.2011.,  “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.689, 09.10.2007., “Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”

Law On Subterranean Depths (likums „Par zemes dzīlēm” )

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 696, 06.09.2011., " Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 570, 21.08.2012., "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 234, 03.04.2012., "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 578, 28.08.2012., "Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu"
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 1055, 19.12.2006., "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi" 

Natural Resources Tax Law (Dabas resursu nodokļa likums)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Procedures for the Calculation and Payment of Natural Resources Tax and Procedures for the Issuance of Permits for Use of Natural Resources (Ministru kabineta noteikumi Nr. 404,  19.06.2007., "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju")

Amelioration Law (Meliorācijas likums) 

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 714, 03.08.2010., "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 128, 26.03.2019., "Meliorācijas kadastra noteikumi"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 9, 04.01.2018., "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība" 
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 612, 06.07.2010., "Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu" 

Construction Law (Būvniecības likums) 

On the basis of law binding regulations issued: 

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.329, 30.06.2015., "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.550, 16.09.2014., "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 

Law on Forests (Meža likums)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību

Labour Law (Darba likums)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 272, 25.06.2002., "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 563, 18.08.2016., "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 656, 24.11.2015., "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 264, 23.05.2017., "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 353, 06.08.2002., "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku" 
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 206, 28.05.2002., "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību" 
 • Ministru kabineta  noteikumi Nr. 10, 08.01.2002., "Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem"
Latvian Peat Association has entered contract No. SKV[1]TL-2022/26 with the Latvian Investment and Development Agency for support of the measure “International promotion of competitiveness” program co-financed by the European Regional Development Fund.