Peat

LU konference 31.01.2017.

Ar Dienas kārtību var iepazīties šeit:  dienas_kartiba_31.01..pdf (360,92 KB)

Nosaukums: Ingrīda Krīgere Latvijas kūdras nozare un tās izaicinājumi 

Prezentācija:  Krigere.pdf (2,30 MB) 

Nosaukums: Uldis Ameriks Kaigu purva rekultivācijas plāns klimata pārmaiņu kontekstā  
Prezentācija:  Ameriks.pdf (2,62 MB) 


Nosaukums
: Renārs Skudra Kūdras pārstrāde un nozares ilgtspēja
Prezentācija:  Skudra.pdf (4,67 MB)

Nosaukums: Andis Lazdiņš Siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 piesaiste apsaimniekotu mitrāju augsnēs

Nosaukums: Oskars Purmalis Kūdras humusvielas un to pielietošanas iespējas 

Nosaukums: Liene Auniņa, Baiba Bambe, Ilze Čakare, Anna Mežaka, Anita Namatēva, Vija Kreile, Inese Silamiķele, Baiba Strazdiņa Purvu stāvoklis Latvijā: septiņpadsmit īpaši aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultāti 

Nosaukums: Dagnija Lazdiņa Ieva Bebre Laimdota Kalniņa, Līga Vilka, Sarmīte Rancāne, Kristaps Makovskis un Dace Šterne Kritēriju izstrāde pamesto kūdras atradņu piemērotības zemkopībai noteikšanai 

Nosaukums: Artūrs Jansons Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā 

Nosaukums: Kaspars Pabērzs LIFE REstore – degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošana 

Nosaukums: Laimdota Kalniņa Jānis Dreimanis, Ilze Ozola, Elīza Platpīre, Reinis Bitenieks, Inārs Dreimanis, Ingrīda Krīgere, Juris Nusbaums Kūdras īpašību izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmes rezultātā
Prezentācija:  Kalnina.pdf (7,70 MB)

Nosaukums: Jānis Karušs Ģeoradara pielietošanas iespējas purvu izpētē
Prezentācija:  Karuss.pdf (6,37 MB)

Nosaukums: Oļģerts Aleksāns Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos
Prezentācija:  Aleksans.pdf (5,77 MB)

Nosaukums: Vaira Obuka, Karina Stankeviča Sapropelis: no izpētes līdz pielietojumam
Prezentācija:  Obuka.pdf (2,42 MB)

Nosaukums: Laimdota Kalniņa Inese Silamiķele, Ilze Ozola Purvu un kūdras pētniecības pamatlicēja Pētera Nomala pētījumu nozīmīgums līdz pat mūsdienām
Prezentācija:  Kalnina.pdf (3,93 MB)

Nosaukums: Ieva Bebre, Dagnija Lazdiņa.Izstrādātas kūdras atradnes apmežošanas rezultāti 10 gadus pēc rekultivācijas

Nosaukums: Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu
Prezentācija:  Grinfelde.pdf (1,91 MB)

Nosaukums: Jānis Dreimanis Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Līga Paparde Kūdras īpašību pētījumi dažādi ietekmētajās Laugas purva teritorijās
Prezentācija:  Dreimanis.pdf (2,27 MB)

Nosaukums: Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas
Prezentācija:  Krumins.pdf (3,48 MB)