Peat

Aktualitātes

Biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas

Noslēdzoties Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam projektam “NAT-Programme”, piektdien, 8. decembrī Rīgā norisināsies informatīvs noslēguma seminārs, kura laikā notiks arī biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmatas sešos sējumos atvēršanas svētki, kas ir līdz šim apjomīgākās Latvijā izdotās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai. Šīs grāmatas ir dabas aizsardzības un apsaimniekošanas metožu apkopojums sešās biotopu grupās: piekraste, meži, purvi, pļavas un ganības, saldūdeņi un iežu atsegumi. Publicētais materiāls apskata vairāku desmitgažu periodu un apkopo gan pašmāju, gan citu valstu pieredzi dabas saglabāšanā. Rokasgrāmatu sērija paredzēta gan zemju īpašnieku un apsaimniekotāju izziņai par dabisko dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, gan kā atskaites punkts turpmākai dabas saglabāšanas pasākumu plānošanai un īstenošanai. Plašāk šeit:   https://daba.gov.lv/public/lat/zinas/2747/

Likums "Par zemes dzīlēm" 

Latvijas Republikas Saeimas 2017.gada 7.decembra sēdē 2.lasījumā ar 94 balsīm "par' pieņemts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"".  Kūdras ieguvei licences un līdz ar to publiskas personas zemes iznomāšanas termiņš tiek noteikts uz laiku līdz 75 gadiem, licenci pārskata ne retāk kā reizi 25 gados. Plašāk šeit:  http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1076/Lp12

Par publiskas zemes nomu 
Finanšu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Šie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. Kūdras nozarei šis regulējums ir ļoti svarīgs, tādēļ Latvijas Kūdras asociācija aktīvi piedalās noteikumu izstrādē. Pašlaik gaidām no Finanšu ministrijas  precizēto noteikumu projektu.