Peat

Laws and Regulations

Peat industry binding regulations:

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”
 • Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumi Nr. 200 Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība
 • Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr. 83 Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
 • Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr. 1314 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
 • Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumi Nr. 689 Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu
 • Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr. 157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums
 • Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumi Nr. 91 Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
 • Ministru kabineta 04.08.1998. noteikumi Nr. 278 Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu – tiek mainīti

Likums „Par zemes dzīlēm” (Law On Subterranean Depths)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 578 Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu
 • Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr. 570 Derīgo izrakteņu ieguves kārtība
 • Ministru kabineta 03.04.2012. noteikumi Nr. 234 Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
 • Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumi Nr. 696 Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai
 • Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 470 Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība
 • Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1055 Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

Dabas resursu nodokļa likums (Procedures for the Calculation and Payment of Natural Resources Tax and Procedures for the Issuance of Permits for Use of Natural Resources)

Uz likuma pamata izdotie saistošie noteikumi:

 • Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju

Likums “Par meliorāciju” (Amelioration Law)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 147 Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi
 • Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 755 Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība
 • Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 756 Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība
 • Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 714 Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi
 • Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumi Nr. 623 Meliorācijas kadastra noteikumi
 • Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 612 Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu

Meža likums (Law on Forests)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību

Darba likums (Labour Law)

On the basis of law binding regulations issued:

 • Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumi Nr. 272 Noteikumi par sezonas rakstura darbiem
 • Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumi Nr. 390 Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
 • Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
 • Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr. 461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību
 • Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumi Nr. 238 Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību
 • Ministru kabineta 06.08.2002. noteikumi Nr. 353 Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku
 • Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 206 Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību
 • Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr. 10 Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem